10.02.2018

Культура професійного спілкування майбутніх фахівців

4У(075.3)

К 66

Корж, Антоніна Василівна.

         Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А. В. Корж ; Міністерство освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : КНТ. - [Б. м.] : Центр учбової літератури, 2012. - 296 с.

Рубрики:

Професійне спілкування

Культура мови

Місце знаходження : фб,  Ч.З.№3

 

4У(075.3)

М36

Мацюк Зоряна Омелянівна.

         Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. - К. : Каравела, 2005. - 352 с. - (Вища освіта в Україні).

Місце знаходження : фб

 

371(075.3)

П 35

Пихтіна Ніна Порфиріївна.

         Основи педагогічної техніки : навчальний посібник / Н. П. Пихтіна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 285 с.

Рубрики:

Професійне спілкування вихователя ДНЗ

професійно-педагогічне спілкування

Місце знаходження : фб , Ч.З.№2, НМК ф-т ПСР, аб

 

158.9

С 12

Савенкова Людмила Олексіївна.

         Професійне спілкування майбутніх викладачів як об'єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л. О. Савенкова ; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2005. - 112 с.

Місце знаходження :  фб , Ч.З.№2

 

40

Н 34

Тоцька Наталія Леонідівна.

         Міжкультурна комунікація студентів технічного ВНЗ / Н. Л. Тоцька // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки : Науковий журнал / Відп. ред. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - Кн. 1. - С. 251-253.

Місце знаходження : фб, ав, Ч.З.№3

 

Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Л. В. Барановська ; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ). - 2005. - 43 с.

Місце знаходження : ІБв

 

Кіш Надія Василівна.  Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів  : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.04-теорія і методика професійної освіти / Н. В. Кіш ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль). - 2015. - 21 с.

Місце знаходження: ІБв

 

Кучерак Ірина Володимирівна. Формування у майбутніх учителів навичок професійного спілкування  з молодшими школярами на уроках музики : автореферат дисертації на здобуття наук.ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. В. Кучерак ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль). - 2011. - 20 с.

Місце знаходження:  ІБв

 

Ніколаєнко Юлія Олександрівна. Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі : а автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ю. О. Ніколаєнко ; Академія педагогічних наук України. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (Київ). - 2009. - 20 с.

Місце знаходження:  ІБв (1)

 

Пастухова Тетяна Іванівна. Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.психологічних наук. Спец.19.00.10-організаційна психологія; економічна психологія / Т. І. Пастухова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка. - 2013. - 20 с.

Місце знаходження : ІБв

 

Соболь Наталія Миколаївна.  Формування індивідуального стилю професійного спілкування майбутніх перекладачів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. М. Соболь ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка (Тернопіль). - 2005. - 19 с.                                                                                            Місце знаходження : ІБв

 

Тинкалюк Оксана Володимирівна. Педагогічні умови формування майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. В. Тинкалюк ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль). - 2014. - 20 с.

Місце знаходження : ІБв

 

Ярощук Ірина Дмитрівна. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук.  Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. Д. Ярощук ; Тернопільський держ.  пед. ун-т імені Володимира Гнатюка (Тернопіль). - 2010. - 24 с.

Місце знаходження : ІБв

 

ДроздоваІ.  Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ  / І. Дроздова // Українська мова і література в школі. - 2013. - N 4. - С. 42-46.

Місце знаходження : Ч.З.№3

 

 

Дубовик Світлана.  Культура професійного мовлення педагога  / С. Дубовик // Початкова школа. - 2014. - N 12. - С. 1-4. - Бібліогр. у кінці ст.

Аннотация: У статті розглядається проблема формування культури професійного мовлення вчителя початкової школи; подано рекомендації щодо розвитку й удосконалення мовленнєвої культури педагога.                            Місце знаходження :Ч.З.№2

Кучер Анатолій.  Формування вмінь професійного спілкування студентів агроекономічного профілю / А. Кучер // Вища школа. - 2016. - № 6. - С. 97-107. - Бібліогр. в кінці ст. 16 назв. -

Аннотация: Визначено шляхи підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійного спілкування, сформульовано функціональну схему цього спілкування.

Місце знаходження : Ч.З.№2

 

Людвік Н.  Вебінар як нова форма професійного спілкування  / Н. Людвік // Бібліотечна планета. - 2012. - N 1. - С. 19-22.

Місце знаходження : ІБв

 

Носова Крістіана Вагіфівна. Комунікативні ситуації у формуванні культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів / К. В. Носова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - № 1. - С. 200-203.                                                                       Аннотация: У статті подано теоретичний аналіз питання моделювання комунікативної ситуації для формування культури професійного спілкування.  Комунікативна ситуація своїм динамізмом та новизною детермінує реалізацію мовленнєвої поведінки співрозмовників залежно від тих соціально-комунікативних ролей, у яких опиняються її учасники. При цьому увага приділялась тому, що в процесі формування комунікативних умінь особливо важливе значення має не просто взаємодія викладача і студентів, а оптимальне педагогічне спілкування.                                                Місце знаходження : ав , фб , Ч.З.№2

Пасько Катерина. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога  / К. Пасько // Вища освіта України. - 2017. - N 1. - С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст. 76 (6 назв). 

Аннотация: Розглядається феномен ефективного спілкування та особливості його впровадження активного використання в межах професійної діяльності сучасного педагога. Висвітлено фактори, що протидіють ефективному спілкуванню вчителя. Розглядаються рівні активного слухання та можливості використання типів слухання в процесі спілкування педагога зі школярем.

 

Місце знаходження : Ч.З.№2 

Переглядів 524
Betboo