29.03.2017

Крайова ідеологія в суспільно-політичному житті поляків Правобережної України (кін.XIXст. - поч.XXст.)

Книги

9(М)

В 84

              Всемирная история [Текст] : в 24-х т. / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. - Мн. : Харвест ; М. : АСТ, 2002 - 2005.

Місце знаходження:  фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (1)

 

И 90

         История Польши [Текст]  : В 3-х т. / Под ред. В. Д. Королюка. М. : АН СССР, 19541955.

Місце знаходження: 1 (ксх)

 

9(М4)(Пол)

Д 27

Дейвіс, Норман.

         Боже ігрище: Історія Польщі [Текст]  = God's Playground: A History of Poland / Н. Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук. - К. : Основи, 2008. - 1080 с. : іл. -  [Історія Польщі] . - укр. та пол. мовами. - Бібліогр.: с. 1017-1023.

Місце знаходження: фб (1)

 

9(4Укр)2

О-72

Осадчук, Богдан.

Україна, Польща, світ : Вибрані репортажі та статті / Б. Осадчук. - К. : Смолоскип, 2001. - 355 с. : портр. - Бібліогр.: с. 352-353

 Аннотация: В книзі вміщені статті та репортажі, переклади з польських оригіналів відомого історика, публіциста Богдана Осадчука, які протягом півсторіччя з'являлися на сторінках журналу "Культура". Праця на ниві польсько-українського порозуміння сприяла виробленню Польщею політичної доктрини щодо східних сусідів

Місце знаходження: фб(1)

 

9(м4)(Пол)

П 19

Пастернак, Євген.

Нарис історії Холмщини і Підляшшя: (Новіші часи) / Є. Пастернак ; Праці інституту дослідів Волині. - 2-е вид. - Вінніпег ; Торонто, 1989. - 466 с. - (Волиніяна VII).

Місце знаходження: фб(1).

  

9(М4)(Пол)

С34

Сивіцький, Микола.

Історія польсько-українських конфліктів : в 3-х т. / М. Сивіцький; Пер. з польської Є. Петренка. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2005. - 344 с

Місце знаходження: фб(1).

 

9(4Укр)1

Х 46

Химка, Джон-Пол.

Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860-1890) / Д.-П. Химка; Пер. з англ. С. Левченко. - К. : Основні цінності, 2002. - 328 с. - (Спадщина ; Кн. 16). - Алф. покаж.: с. 302-324

Місце знаходження: фб(1), Ч.З.№2(1)

 

 63.3(4ПОЛ)

М 69

Михальський Ю. В.

         Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ століття (1902-1914) / Ю. В. Михальський. – Львів : Каменяр, 2002. – 166 с.

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (1)

 

9(4Укр)1

М 69

Михальський, Юрій Володимирович.

         Польська суспільність та українське питання У ГАЛИЧИНІ в період сеймових виборів 1908 р.: З історії польсько-українських стосунків  [Текст]  / Ю. В. Михальський; Ред. Д. Сапіга. - Львів : Каменяр, 1997. - 46 с.

Місце знаходження: фб (1)

 

 63.3(4Укр)0-9 + 63.3(4Пол-Укр)

П 27

            Перемишль і Перемиська земля протягом віків (3). Інституції :

Перемишль і Перемиська земля... протягом віків (З). Інституції [Текст]  : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук. конф. Перемишль, 11-13 квітня 2002 р. / Під ред. С. Заброварного; Упоряд. С. Заброварний, М. Литвин,  Ф. Стеблій ; Наукове товариство ім. Шевченка в Польщі, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Перемишль ; Львів : [б. и.], 2003. - 524 с.

Місце знаходження: фб (1)

 

9(4Укр)1

Г 93

б-ка Бойка О. Д./Г 93-КСХ

Гуйванюк, Микола Романович.

         Січовий рух у Галичині й Буковині (1900-1914) [Текст]  / М. Р. Гуйванюк ; ред. О. В. Добржанський ; Науково-дослідний центр буковинознавства при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Зелена Буковина, 2009. - 254 с. + 16 с. вкл.

Місце знаходження: КСХ (1)

 

9(4Укр-4)

Ж 25

Жалоба, Ігор.

         Урядування та економіка Буковини (Австрійський період) [Текст]  / І. Жалоба, М. Никифорак. - Чернівці : Зелена Буковина, 2008. - 192 с. : іл. - Бібліогр.: с. 183-190.

Місце знаходження: фб (1)

 

9(4Укр)1

П 50

Поліщук, Юрій Миколайович.

         Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVIII - початок ХХ століття) [Текст]  : [монографія] / Ю. Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса (Ніжин : ПП Лисенко М. М.), 2012. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-376.

Місце знаходження: фб (1)

  

9(4Укр=4Пол)

К 17

Калакура, Олег Ярославович.

         Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті [Текст]  : Монографія / О. Я. Калакура ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Знання України, 2007. - 508 с. - тит. лист паралел. укр. та польською мовами.

Місце знаходження: фб (1)

  

9(4Укр)1

Б 86

Бовуа, Даніель.

         Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах [Текст]  / Д. Бовуа; Пер. на укр. З. Борисюк, Наук. і мовна ред., вступ. слово Н. Яковенко ; Національна Академія наук України, Інститут східноєвропейських досліджень. - К. : Критика, 1998. - 334 с. : табл. - Парал. титул. ст. фр. мовою. - Імен. покаж.: с. 317-327; Географ. покаж.: с. 328-334.

Місце знаходження: фб (1)

 

9(4Укр-Льв)

Я 49

Якубовська, Уршуля.

         Львів на межі XIX і XX століть [Текст]  : [монографія] / У. Якубовська ; пер. з пол. О. М. Цівкач. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 220 с. - Бібліогр.: с. 207-210.

Місце знаходження: фб (1)

 

Мельник, Г. М.

         Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.) [Текст]  : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Г. М. Мельник  ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. - 2004. - 15 с.

Місце знаходження: ІБв (1)

 

 

Статті із періодичних видань

9(4Укр)2

У 45

Репринцев В.

Україна в польських зовнішньополітичних доктринах [Текст] // Українська державність у XX столітті: історико-політичний аналіз / [авт. кол.: О. Дергачов та ін.]. - К., 1996.

Місце знаходження: фб (1, б-ка Бойка О. Д.)

 

Л 64

Гаухман, М. В.

Правобережна Україна в складі Російської імперії (1905-1914 рр.): три національних питання в політиці губернської влади / М. В. Гаухман //

Література та культура Полісся [Текст]  : зб. наук. праць. Вип. 57. Регіональні економічні, релігійні, освітянсько-наукові та культурно-мистецькі проблеми в загальноукраїнському контексті / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2009. - С. 210-119.

Місце знаходження: Гогол. центр (1), ав (1), ІБв (1), Ч.З.№3 (2)

  

Дарський, Юзеф.

         Напрями польської східної політики (II) [Текст]  / Ю. Дарський // Сучасність. - 1986. - N 7/8 (303-304). - С. 139-153. 

Місце знаходження: Ч.З.№3 (1)

  

Бортніков, Валерій.

         Імперська політика щодо "польського" питання на Волині (друга половина XIX - початок XX ст.) [Текст]  / В. Бортніков // Київська старовина. - 2011. - N 6. - С. 24-41. 

Місце знаходження: Ч.З.№2 (1)

 

Бухарин, Н. И.

         Российско-польские отношения в XIX - первой половине XX в. [Текст] / Н. И. Бухарин // Вопросы истории. - 2007. - N7. - С. 3-16. 

Місце знаходження: Ч.З.№2 (1)

 

Яковкина, Е. В.

         Польский национальный вопрос в контексте модернизационных процессов(на примере истории польских земель последней трети XIX - начала XX века) [Текст] / Е. В. Яковкина // Славяноведение. - 2009. - N1. - С. 62-72. 

Місце знаходження: Ч.З.№3 (1)

 

Долбилов, Михаил.

         Поляк в имперском политическом лексиконе [Текст]  / М. Долбилов // Новое литературное обозрение. - 2011. - N 2. - С. 45-58. 

Місце знаходження: Ч.З.№3 (1)

 

         Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть [Текст]  : спецвипуск // Хроніка-2000 : Український культурологічний альманах. - 2010. - N 81. - С. 4-681.

Місце знаходження: Ч.З.№2 (1)

Переглядів 385
Betboo