20.02.2017

Леонід Глібов та Чернігівщина

Список літератури

 

Глибов Леонид Иванович

         Счастливый уголок…[Текст] : [стихотворение, посвященное Нежину] // Ніжинська вища школа у спогадах студентів і викладачів : мемуари / уклад. Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2015. – Т. 1 (1820–1919). – С. 13.

Глібов Л. І.

         Нежин (из дорожных заметок) [Текст]  // Твори : у 2-х т. – К., 1974. – Т. 2. – С. 242–248.

КНИГИ

Самойленко, Григорій Васильович.

         Леонід Глібов у колі сучасників [Текст] : монографія / Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2011. 128 с. (Монографії Ніжинської вищої школи).

Аннотация: У книзі вперше на великому фактичному матеріалі розкриті багатовекторні та різноманітні вияви взаємовідносин Л.Глібова з педагогами, кореспондентами газети "Черниговский листок", чернігівськими театралами та членами Громади Чернігова.

 

Нахлік, Євген Казимирович.

         Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою [Текст]  : біографічно-культурологічне дослідження. З додатком невідомого литстування / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік ; НАН України, Львівське відділення ін-ту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Львів : [б. и.], 2009. 319 с. : іл. (Літературознавчі студії ; вип. 13).

Побідаш, Ірина Леонідівна.

         Глібов Леонід Іванович письменник, педагог, журналіст [Текст] / І. Л. Побідаш. К. : Парламентське видавництво, 2004. 72 с. Бібліогр.: с. 6870.

 

Пільгук, Іван Іванович.

         Леонід Глібов : (до 150-річчя з дня народження) [Текст]  / І. І. Пільчук. К. : Знання УРСР, 1977. 48 с. (Література і мистецтво).

Сиваченко, Микола Єфремович.

         Леонід Глібов [Текст] : дослідження і матеріали / М. Є. Сиваченко, О. А. Деко. К. : Дніпро, 1969. 286 с.

 

Гур'єв, Борис Микитович.

         Леонід Глібов [Текст] : літературний портрет / Б. М. Гур'єв. К. : Дніпро, 1965.   99 с.

 

Статті із монографій, наукових збірників,

періодичних видань

Глібов Леонід Іванович [Текст] // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін]. ; кер. проекту "Шевченківська енциклопедія" В. Л. Смілянська. –  К. : ІЛ ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2012–2015. –  Т. 2 : Г– З / ред. тому О. В. Боронь. –  К., 2012. –  С. 84– 85.

 

Носко, М. О.

         Розвиток педагогічної науки на Чернігівщині в руслі ідей К. Д. Ушинського / М. О. Носко // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology.   2013.   №  3.   С. 1014.

Аннотация: У статті відзначено колосальну роль К. Д. Ушинського в розвитку педагогічної думки. Розглянуто науково-педагогічну творчість і діяльність педагогів-послідовників К. Д. Ушинського другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: П. О. Куліша, Л. Глібова, С. Ф. Русової, Б. Д. Грінченка та ін.

 

Місцева періодика: сторінки історії [Текст] // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення  та перспективи розвитку. Чернігівська область : [монографія] / НАПН України, Асоціація ректорів пед. ун-в Європи, Ін-т вищої освіти ; ред. рада вид. : В. Г. Кремень [та ін.] . – К., 2012. – С. 91– 105.

Примітка: Про видання газети Л. Глібова «Чернігівський листок». – С. 94–96.

 

Петровська, Марина.

         «Сіверщина» і «Черниговский листок» [Текст]  / М. Петровська // Сіверщина.   2012. N 16 (19 квітня).   С. 4.

Аннотация: Про історію видання газети "Черниговский листок", редактором якої був Леонід Глібов.

 

Моціяка, Олена Миколаївна.

         Нове дослідження про Леоніда Глібова [Текст]  / О. М. Моціяка // Літературний Чернігів.   2011.   N 4(56).   С. 139145.

Рец. на кн. : Самойленко Г. В. Леонід Глібов у колі сучасників / Г. В. Самойленко. Ніжин, 2011. 128 с.

 

Самойленко, Григорій.

         Газета «Черниговский листок» Л. Глібова і її кореспонденти [Текст]  / Г. Самойленко // Літературний Чернігів. 2011. N 2(54). С. 148158.

 

Самойленко, Григорій Васильович

Газета «Черниговский листок» Л. Глібова і її кореспонденти [Текст]  / Г. В. Самойленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / відп. ред. Г. В. Самойленко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя.   Ніжин, 2010. – Філологічні науки. Кн. 1    С. 4 17.Бібліогр.: 38 назв.

 

Самойленко, Григорій Васильович

Дружба, перевірена часом: Л. Глібов і О. І. Ханенко [Текст] / Г. В. Самойленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / відп. ред. Г. В. Самойленко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя.   Ніжин, 2010. – Філологічні науки. Кн. 2. С. 5– 8.Бібліогр.: 9 назв.

Аннотація: У статті розкриваються життєві взаємини письменника Л. Глібова і громадського діяча Чернігова О. І. Ханенка.

 

         [Вулиця Л. І. Глібова в Ніжині] [Текст] // Ніжин: древній і завжди юний : зб. матеріалів досліджень з історії, краєзнавства та топоніміки Ніжина за останні роки XX століття / упоряд. Л. Б. Петренко. Ніжин, 2004. – C. 70 72.

         Глібов Леонід Іванович (1827–1893) [Текст] // Хто є хто на Чернігівщині : довідково-біографічне видання / упоряд. І. В. Болгов. – К. , 2004. –  Вип. 2. –  С. 29 : портр.

Михайлин, Ігор Леонідович

         Газета Леоніда Глібова «Чернігівський листок» [Текст] // Історія української журналістики ХІХ століття : підруч. для студ. вищих навч. закладів / І. Л. Михайлин. – К., 2003. – С.203–212.

Моціяка О.

         Леонід Глібов (1827–1893) [Текст] / О. Моціяка // Поетичні голоси Чернігівщини / упоряд. П. О. Сердюк, О. В. Забарний. –  Чернігів, 2003. – С. 63– 67.

Самойленко Г.В.

         [Л. І. Глібов] [Текст] // Літературне життя Чернігівщини в ХІІХХ ст. / Г. В. Самойленко.   Ніжин, 2003. – С. 91 97.

Самойленко Г. В.

         Леонід Глібов та літературне життя Чернігова 60–80-х років [Текст] / Г. В. Самойленко // Літературний Чернігів. – 2002. – № 1 (18). – С. 90–109.

 

Самойленко Г. В.

[Леонід Іванович Глібов] [Текст] // Нариси культури Ніжина / Г. В. Самойленко. – Ніжин, 1995. – Частина 1: Література. –  С. 41– 44.

Статєєва В. І.

         Роль Л. І. Глібова в розвитку й поширенні українського слова (до історії видання «Чернігівського листка») [Текст] / В. І. Статєєва // Література та культура Полісся : зб. наук. праць / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. –  Ніжин, 1990. –  Вип. 1. Ніжинська вища школа (1820–1990). – С. 182–184.

Дудко В. І.

         Перші сторінки творчої біографії кореспондента «Чернігівського листка» О. А. Тащинського (кінець 50-х – початок 60-х 19 століття) [Текст] / В. І. Дудко // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета : тези доп. –  Ніжин, 1987. – С. 29– 30.

Примітка: О. А. Тащинський – відомий чернігівський громадський діяч, перший біограф Л. Глібова.

Неділько Г. Я.

         Роки навчання Л. Глібова у Ніжинському ліцеї [Текст] / Г. Я. Неділько // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета : тези доп. –  Ніжин, 1987. – С. 18– 19.

Рубець Н. Д.

         Архів Л. Глібова в фондах музею М. Коцюбинського [Текст] / Н. Д. Рубець // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета : тези доп. –  Ніжин, 1987. – С. 19–20.

Неділько Г.

         Ніжин у житті і творчості Леоніда Глабова [Текст] // Під прапором Леніна. – 1977. – 4 березня.

 

Глібов Леонід Іванович // Українські письменники [Текст] : біобібліографічний словник: у 5-ти т. / ред. кол.: О. І. Білецький (голова) [та ін.]. –  К. : Держлітвидав, 1960–1965. – Т. 2 : Дожовтнеий період (ХІХ –  поч. ХХ ст.). А М. 1963. – С. 160– 176.

Шевелів, Б. 

Тижневик «Чернігівський листок» за редакцією Л. І. Глібова (1861– 1863 рр.) / Б. Шевелів // Чернігів і північне Лівобережжя [Текст] : огляди, розвідки, матеріали / Українська Академія Наук, Історична секція ; ред. М. С. Грушевский. – К., 1928. – С. 443–462.

 

    Шевелів, Борис
    Забуті вірші поета Л. Глібова 
[Текст] : матеріали до творчості Глібова : [відбиток "Записки Ніжинського Інституту Народної Освіти" кн. 6 (1926)] / Б. Шевелів. [Б. м. : б. и.]. 225236 с.

Примітка: У відбитку вміщено вірші Л. Глібова, що були надруковані в газеті «Чернігівський листок»

 

Троцина, К. 

Глебов Л. И. [Текст] / К. Троцина // Гимназия высших наук и лицей князя Безбордко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881. С. 359360.

 

Гербель, Н. 

Л. И. Глебов[Текст] : [библиогр. указ.] / Н.  Гербель // Гимназия высших наук и лицей князя Безбордко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881. Списки сочинений литераторов, получивших воспитание в гимназии высших наук и лицее князя Безбородко. –  С. XXVXXVI.

 

Глебов Л. И. [Текст] // Гимназия высших наук и лицей князя Безбордко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881. Отдел II: Список студентов, окончивших курс в Лицее князя Безбородко со времени преобразования его из Математического факультета в Юридический до преобразования его в Филологический институт .  С. CLX.

Переглядів 1052
Betboo